Käyttöehdot
Happy Healthy People


Yleistä
Näitä käyttöehtoja sovelletaan Happy healthy people -palveluun (Myöhemmin Hhp -palvelu), jonka
Internet-sivusto on osoitteessa http://www.hhp.fi . Palvelua voidaan käyttää internet sivun lisäksi saman
nimisen sovelluksen kautta. Happy Healthy People -palvelun omistaa Vierumäki Country Club
(Palveluntarjoaja).
Hhp -palvelu koostuu Vierumäen Suomen urheiluopiston tuottamasta sisällöistä. Palvelun kautta
voidaan käyttää sekä maksuttomia, että maksullisia palveluja. Tässä sopimuksessa ”palvelulla”
tarkoitetaan molempia palvelukokonaisuuksia.
Hhp -palvelu on tarkoitettu hyvinvointimateriaalin ja valmennusohjelmien jakamiseen sekä
harjoituspäiväkirjan täyttämiseen. Lisäksi palvelussa on työkaluja viestintään, sekä tietojen keräämiseen
yhteenvetoraportteja varten (esimiesnäkymä sekä valmentajatyökalu).
Tilaajan ja Käyttäjän on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi sekä sitouduttava toimimaan
niiden mukaisesti tilaamisen ja rekisteröitymisen yhteydessä. Palvelun käyttö ei ole mahdollista, jos
käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja.
Hhp -palvelussa on seuraavat roolit:
Käyttäjä: Käyttäjä on henkilö, joka on rekisteröitynyt palveluun ja hyväksynyt nämä käyttöehdot.
Käyttäjä toimii joko Tilaajan/Ylläpitäjän, Käyttäjän tai Personaltrainerin roolissa.
Tilaaja/ ylläpitäjä: yrityksen esimies tai hr-henkilö, joka saa erikseen sovittaessa laajennetut
käyttöoikeudet palveluun. Ylläpitäjä voi tarkastella joukkueensa kuuluvista käyttäjistä kerättyä ja
tallennettua tietoa ryhmätasolla. Lisäksi Ylläpitäjät voivat luoda joukkueelleen alajoukkueita tai ryhmiä
lisenssinsä sallimissa rajoissa. Palvelun käyttöönottovaiheessa ryhmälle annetaan tiedoksi, onko heidän
ryhmässä käytössä laajennetut oikeudet hr-näkymään. Hr-näkymästä ylläpitäjän on mahdollista nähdä
yhteenvetoa oman yrityksen ryhmien kirjatuista suorituksista. Suorituksilla tarkoitetaan palveluun
kirjattuja harjoituksia, ravinto-, uni- ja stressivinkkejä. Lisäksi ylläpitäjä saa yhteenvedon alku- ja
loppukyselyyn kirjatuista tiedoista ryhmäraporttina. Ylläpitäjä saa palveluun kertyvän datan niin, ettei
datan lähdettä pystytä identifioimaan, eivätkä tiedot enää ole henkilötietoja. Alle 10 hengen ryhmistä ei
anneta ryhmäraporttia. Palveluntarjoaja hoitaa kaiken yhteydenpidon ja laskutukseen liittyvät asiat
tilaajan kautta.
PT: Personaltrainer, eli henkilökohtainen valmentaja on käyttäjä, joka näkee oman joukkueensa
käyttäjien palveluun merkitsemät tiedot ja pystyy muokkaamaan käyttäjän tai ylläpitäjän
harjoitusohjelmia, Personaltrainer-palvelusta ja oikeuksista sovitaan aina erikseen Käyttäjän ja
Personaltrainerin kanssa.
Administrator: palveluntarjoajan ylläpitäjä, ja tietojen käsittelijä.
Administrator oikeudet ovat palvelun omistajalla Vierumäki Country Club Oy:llä HHP palvelusta
vastaavalla henkilöllä, sekä palvelun teknisestä toteutuksesta vastaavalla Avenla Oy:llä.
Palvelun tilaaminen ja maksaminen
Hhp-palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia.
Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun tilauksen yhteydessä ilmoitetun maksun
suorittamista. Palvelu on tilauksen jälkeen heti käytettävissä. Palvelu aktivoidaan sopimuksen mukaan.
Palveluntarjoaja voi muuttaa palvelun hintaa tai hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksullisen
palvelun maksuttomaksi tai päinvastoin. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi muuttaa hintaa tai
hinnoitteluperustetta kesken sopimuskauden. Voimassa oleva hinnasto saatavilla palveluntarjoajalta.


Laskutus
Laskutuserät määräytyvät käyttäjätunnusmäärien ja palvelusopimuksen kokonaiskeston perusteella.
Laskutuksesta sovitaan sopimuksentekohetkellä.
Palveluun rekisteröityminen ja sen käyttäminen
Käyttääksesi Hhp-palvelua sinun on ilmoitettava rekisteröintikaavakkeessa ajanmukaiset ja
paikkansapitävät henkilötietosi sekä huoltajaa koskevat yhteystiedot, mikäli olet alle 18-vuotias. Lisäksi
sitoudut sivuston Käyttäjänä päivittämään käyttäjäprofiiliisi uusimmat ja ajanmukaiset tiedot itsestäsi.
Palveluntarjoaja voi evätä sinulta pääsyn sivustolle, mikäli käyttäjäprofiilistasi löytyy epätodenmukaisia
tietoja.
Palveluntarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä.
Palveluntarjoaja käsittelee annettuja henkilötietoja henkilötietolain mukaisessa rekisteriselosteessa
mainitulla tavalla. Tietoja käytetään Hhp– palvelun jäsenenä toimimisen mahdollistamiseksi, palvelun
toteuttamiseksi ja asiakastiedottamiseen ja mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseen.
Palveluntarjoaja kerää henkilötiedot suoraan Käyttäjältä.
Kaikki palvelussa kerättävä tai syötettävä henkilötieto on käyttäjäkohtaista. Käyttäjästä kerättyjä tai
syötettyä tietoja pääsevät näkemään hänen itsensä lisäksi Käyttäjän Personaltraineriksi nimetty henkilö.
Lisäksi Käyttäjän tietoa kerätään anonyymisti ryhmäyhteenvetoihin. Ryhmäraportteja voi tarkastella
ryhmän ylläpitäjän toimesta. Käyttäjä saa tietää Ylläpitäjien nimet Tilaajalta tai Palveluntarjoajalta.
Ryhmäyhteenvedot kerätään esimiesnäkymään (hhp.fi/manager) ja käyttöoikeudet näkymään annetaan
sovituille Ylläpitäjille sekä Personal Trainereille. Käyttäjään liittyvää tieto kerätään Käyttäjältä itseltään
(profiili ja harjoituspäiväkirja). Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojen
keräämiseen ja näiden ehtojen mukaiseen käyttämiseen rekisteröityessään palvelun Käyttäjäksi. Kun
Käyttäjä poistetaan tai hän itse poistuu joukkueen lisenssistä, eivät Käyttäjiksi rekisteröidyt Ylläpitäjät
enää voi nähdä hänestä kerättyä tietoa osana yhteenvetoraportteja. Käyttäjää koskevat tiedot säilyvät
tällöin rekisterissä, mutta niitä ei käytetä. Kun Käyttäjä liitetään uuteen joukkueeseen, sen joukkueen
Käyttäjiksi rekisteröidyt Ylläpitäjät näkevät hänestä kerätyn tiedon osana yhteenvetoraportteja.
Käyttäjällä on aina oikeus kieltää tietojensa siirtäminen joukkueen vaihdon yhteydessä ja saada
poistetuksi rekisteristä häntä koskevat merkinnät ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle kirjallisesti. Alle
18-vuotiaan Käyttäjän palveluun rekisteröitymisen yhteydessä hänen huoltajansa antaa
suostumuksensa näiden ehtojen mukaiseen henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen. Huoltajalla on
oikeus saada tutustuttavakseen alaikäisen käyttäjän rekisteriin merkityt henkilöä koskevat tiedot
ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle kirjallisesti. Alaikäisen Käyttäjän huoltajalla on samat oikeudet
henkilöä koskevien tietojen siirron kiellon ja rekisteristä poiston suhteen kuin mitä Käyttäjällä.
Sopimuksen syntyminen
Sopimus syntyy, kun Tilaaja/Käyttäjä on tilauksen tai rekisteröinnin yhteydessä hyväksynyt nämä
käyttöehdot ja rekisteröitymisellään vahvistanut tämän sopimuksen syntymisen.


Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet
Kuukausittaista lisenssiä vastaan Tilaaja ja Käyttäjät ovat oikeutettuja käyttämään kaikkia Hhppalvelussa
olevia toimintoja. Tilaaja huolehtii ja vastaa kaikilta osin oman lisenssinsä oikeuttamien
käyttäjäoikeuksien hallinnoinnista ja käyttäjätunnuksien luovuttamisesta.
Hhp-palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka Palveluntarjoaja myöntää, kun
Käyttäjä on tehnyt palvelusopimuksen palveluntarjoajan kanssa. Kukin Käyttäjän saa käyttöoikeudet
sähköpostitse. Käyttäjällä on vastuu käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä
siten, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjän tulee ilmoittaa
Palveluntarjoajalle välittömästi, jos hän epäilee, että hänen salasanansa on ilman hänen suostumustaan
joutunut kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja
salasanallaan tapahtuneesta Hhp-palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa myös kaikesta Palveluntarjoajalle,
muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille toimittamastaan aineistosta. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä,
että Käyttäjän toimittama aineisto ei loukkaa tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia.
Käyttäjällä on oikeus käyttää Hhp-palvelua lakien, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. Hhp–
palvelun sisältämä aineisto on tekijänoikeuslailla ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua. Käyttäjällä
ei ole oikeutta millään tavoin loukata näitä oikeuksia. Hhp-palveluun ei saa lähettää pornograafista,
moraalitonta, väärää tietoa välittävää, rikollista, rasistista yms. materiaalia. Materiaalilla tarkoitetaan
tässä yhteydessä Hhp-palveluun tallennettavia tai siellä jaettavia tiedostoja ja tietoja (kuvatiedostot ja
mahdolliset muut tiedostot sekä käyttäjien lähettämät tekstit). Käyttäjä ei saa Hhp-palvelun kautta
jakaa kuva- taikka muita tiedostoja, tai kirjoittaa palveluun tekstiä siten, että tämä loukkaa muita
henkilöitä.
Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksillaan tehdyistä väärinkäytöksistä ja/tai laittomuuksista
henkilökohtaisesti. Materiaalia joka on peräisin Hhp–palvelusta, ei saa edelleen luovuttaa, levittää, jakaa
tai siirtää mihinkään muuhun palveluun/järjestelmään eikä mitenkään hyödyntää palvelun sisältöjä
kaupalliseen tarkoitukseen.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet
Hhp-palvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on
oikeus milloin tahansa muuttaa Hhp-palvelua, sen koko sisältöä ja tarkoitusta, saatavilla oloa, sekä sen
käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa
oman harkintansa mukaisesti ja siitä erikseen ilmoittamatta peruuttaa Käyttäjän salasana ja
käyttäjätunnus, sekä Käyttäjän rekisteröinti.
Palveluntarjoajalla on harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuutta, olla
julkaisematta tai poistaa sopimattomaksi katsomansa materiaali: kuva- ja muut tiedostot sekä
käyttäjien kirjoittamat tekstit, jotka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan ovat lain tai hyvän tavan
vastaisia, vahingollisia tai haitallisia Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmansille tahoille. Sama
koskee sisältöjä, jotka Palveluntarjoaja katsoo harhaanjohtaviksi, loukkaaviksi, asiaankuulumattomiksi
tai muuten käyttöehtojen vastaisiksi. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa laiton tai käyttöehtojen
vastainen aineisto lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa
virheellisiä käyttäjätietoja antanut tai muuten näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä
palvelusta ja Käyttäjää kuulematta estää hänen pääsynsä Hhp-palvelun käyttäjäksi. Palveluntarjoajalla
on myös oikeus vaatia Käyttäjää vaihtamaan salasana, jos palveluntarjoaja epäilee, että Käyttäjän
salasana ei ole enää luotettavissa tai oikeissa käsissä.
Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Käyttäjän Hhp-palvelussa julkaisemia sisältöjä, jos
palveluntarjoaja katsoo, että ne ovat harhaanjohtavia, loukkaavia, sisältävät asiaankuulumatonta
aineistoa tai ovat muuten näiden käyttöehtojen vastaisia. Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti estää
Käyttäjän pääsy palveluun, jos se on Hhp-palvelun toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole
käyttänyt palvelua kahteentoista (12) kuukauteen, Palveluntarjoaja voi halutessaan peruuttaa Käyttäjän
salasanan ja käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi tämän jälkeen halutessaan rekisteröityä uudelleen
palveluun. Käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa ei poisteta automaattisesti käyttöoikeuden
päättyessä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta
viestinnässä sekä vastuun rajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan, kuin niillä on merkitystä.


Vastuut
Materiaalin lisääminen palveluun tapahtuu Palveluntarjoajan ja Personaltrainerin toimesta ja vastuu
materiaalin sisällöstä on lisääjällä.
Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan
itse tuottamaa tietosisältöä. Käyttäjä tekee kaikki fyysiset harjoitukset omalla vastuullaan.
Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Käyttäjän palveluun tallentamista teksteistä, kuvista, kuvien
aitoudesta tai muista kuviin liittyvistä asioista eikä siitä, onko Käyttäjällä laillinen oikeus levittää kuvia.
Sama koskee kaikkea muutakin Käyttäjän palveluun lähettämää tai siellä jakamaa tietoa tai tiedostoa tai
Käyttäjän kirjoittamaa viestiä. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän kolmansilta osapuolilta Hhp-palvelun
kautta saamista tiedoista tai tällaisten tietojen tekijänoikeuksista tai hyvää tapaa taikka lain säännöksiä
loukkaavasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ei korvaa Käyttäjän eikä kolmannen osapuolen vastuulla
olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja.
Palveluntarjoaja pyrkii takaamaan Hhp-palvelun häiriöttömän toiminnan.
Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden,
haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä
eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta taikka
palvelun muuttamisesta, lopettamisesta tai sisällöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä
vahingoista. Käyttäjä on velvollinen täysimääräisesti korvaamaan kaikki vahingot, niin välittömät kuin
välilliset, jotka ovat aiheutuneet näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta tai käyttöehtojen
määräysten laiminlyömisestä. Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan palvelun käyttäjille mikäli
epäilee, että palveluun on kohdistunut tietoturvamurto tai tietoturvaloukkaus.
Näiden ehtojen mukaiset vahingonkorvausvelvollisuuden ja vastuunrajoitukset eivät koske tapausta, jossa
Sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, rikkonut salassapitoa
koskevia ehtoja, loukannut immateriaalioikeuksia, kopioinut tai käyttänyt tuotetta lain tai sopimuksen
vastaisesti. Asiakkaalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta Palveluntarjoajan
sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta.
Käyttöehtojen muutokset ja velvoitteiden siirto
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Hhp-palvelun käyttöehtoja. Päivitetyt ja voimassaolevat
käyttöehdot ovat Käyttäjien nähtävissä Hhp-palvelun Internet-sivuilla. Muutokset tulevat voimaan heti.
Mikäli Käyttäjä jatkaa Hhp-palvelun käyttöä käyttöehtojen muutosten jälkeen, katsotaan hänen
hyväksyneen muuttuneet ehdot. Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 24.5.2018. Vierumäki
seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön, sekä viranomaisohjeiden muutoksia, sekä kehittää palvelun
toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.
Mikäli Palveluntarjoajan ICT-kumppani vaihtuu, on Palveluntarjoajalla oikeus siirtää Käyttäjien
järjestelmään lähettämät tekstit ja kuvat sekä kaikki Hhp-palvelun käyttämiseen liittyvät tiedot ja
käyttäjätiedot uuden ICT-palveluntarjoajan palvelimelle.
Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeuttaan. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa
luovuttaa kolmannelle osapuolelle.


Ilmoitukset
Käyttäjän tulee lähettää kaikki tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset osoitteella: Suomen
Urheiluopisto, Happy Healthy People; Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki tai hhp@vierumaki.fi.
Palveluntarjoaja voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Käyttäjän viimeksi
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muutoin kirjallisesti. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita
voidaan julkaista myös Hhp–palvelun verkkosivuilla.


Erimielisyydet ja sovellettava laki
Tähän sopimukseen sovelletaan kaikilta osin ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Kaikki Hhp -
palveluun ja sen käyttöön ja käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia osapuolten
välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan Lahdessa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.


Evästeet 
Hhp -palvelun sisällön käyttöä voidaan seurata mm. siirtämällä asiakkaan tietokoneelle ajoittain ns.
evästeitä ("cookies"). Seurannan tarkoituksena on kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Hhp -palvelua
käytetään. Tietojen avulla Hhp -palvelua kehitetään edelleen asiakkaita paremmin palvelevaksi. Lisäksi
tietoja hyödynnetään kävijämäärien seurannassa. Kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä asiakasta.
Seurannan lisäksi Käyttäjästä voidaan tallentaa istuntotason (session) tietoja. Istuntotason tiedot
tallennetaan palvelimelle ja poistetaan Käyttäjän kirjauduttua järjestelmästä ulos tai automaattisen
roskienkeruun toimesta tietyn määräajan täyttyessä. Istuntotason tiedoilla mahdollistetaan mm. Hhppalveluun
kirjautuminen.
Palveluntarjoaja suojaa kaikki Hhp-palveluun tuodut henkilötiedot järjestelmän ylläpitäjän
kirjautumislaitteen henkilökohtaisella salasanalla ja järjestelmän salasanalla joka vaihdetaan tasaisin
väliajoin. Lisäksi sähköpostiosoitteita säilytetään sellaisessa muodossa, ettei niitä voida kerätä
automatisoidusti roskapostituskäyttöön.


Tietojen säilyttäminen ja poistaminen
Käyttäjän tiedot poistetaan 3 vuoden kuluttua käyttöönoton loputtua. Säilyttämisellä varmistetaan
tilaajan ja käyttäjän hyvä käyttökokemus, mikäli käyttäjä päättää ottaa palvelun takaisin käyttöön
kolmen vuoden sisällä. Palvelu sisältää käyttäjälle itselleen arvokasta harjoitustietoa, jonka
säilyttäminen kolmen vuoden ajan voidaan pitää asiakkaan etuna. Kerran poistettuja harjoitustietoja ei
ole mahdollista palauttaa. Mikäli Tilaajayritys haluaa, että käyttäjien tiedot poistetaan välittömästi
palvelujakson päätyttyä, tulee tilaajan ilmoittaa palveluntarjoajalle ennen tilausjakson päättymistä.
Henkilötietojen poistamista voi pyytää aina kirjallisesti palveluntarjoajalta: Suomen Urheiluopisto, Happy
Healthy People; Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki tai hhp@vierumaki.fi.


Palvelun
tarjoajan yhteystiedot

Vierumäki Country Club Oy,
Happy Healthy People hyvinvoinnin
mobiilipalvelu
Ismo Hämäläinen 
Kaskelantie 10
19120 Vierumäki
Y-tunnus: 0202512-1
hhp@vierumaki.fi